Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacje publiczne udostępniane są:

 • na stronach internetowych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”: www.cam.waw.pl
 • na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.cam.waw.pl

Dodatkowe informacje o dostępie do informacji publicznej  są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wypełniony wniosek można złożyć za pośrednictwem:

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres),
 • zakres ponownego wykorzystywania przekazywanej informacji sektora publicznego,
 • cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej (komercyjny, niekomercyjny),
 • formę przygotowania informacji sektora publicznego,
 • sposób przekazania informacji sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej.

Wypełniony wniosek można złożyć za pośrednictwem:

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”  określa następujące warunki przekazywania do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”;
 2. obowiązek dalszego, bezpłatnego przekazywania innym użytkownikom, informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”  określa następujące warunki przekazywania do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dotyczące zakresu odpowiedzialności za przekazane informacje:

 1. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”  ponosi odpowiedzialność za przekazaną przez siebie informację sektora publicznego, w tym w ramach przepisów o ponownym jej wykorzystywaniu, na zasadach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa cywilnego;
 2. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”  nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i zakres danych mających w całości lub części cechy informacji sektora publicznego, które zostały przekazane jako pochodzące od Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, jeżeli takie przekazanie nie nastąpiło z zaznaczeniem źródła i czasu przekazania przez dany podmiot informacji;
 3. Wskazania i ograniczenia w pkt. 1 – 2 należy traktować jako mające walor jedynie informacyjny, a nie przesądzający o wynikach ewentualnych sporów przed sądami, jakie mogą pozostawać w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego pochodzącej lub mogącej być postrzeganą jako pochodząca od Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 1.  Przyjmuję do wiadomości, że:

a)    administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dalej „Wniosek”) jest Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą w Warszawie 01-002, ul Nowolipie 25B;

b)    z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: nowolipie@camnowolipie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą w Warszawie 01-002, ul Nowolipie 25B;

c)    administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: nowolipie@camowolipie.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 1 lit. b);

d)    zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U.UE.L 2016.119.1), dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);

e)    zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt 1 lit. d) będą przetwarzane przez administratora danych w celu umożliwienie procesu udostępnienia informacji publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) oraz procesu przekazania do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446);

f)    zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, tj. dostawcom IT;

g)    zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres procedowania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny
do przeprowadzenia archiwizacji;

h)    przysługuje mi prawo dostępu do  danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2020-07-08
Data publikacji:2020-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Ciok
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:86