Sobota, 13 kwietnia 2024

Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Główny specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów

Opublikowano: 2021-06-04

Termin aplikowania: 2021-06-21

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w  Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  w CAM „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B 01-002 Warszawa
Główny specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie”

Nazwa projektowa stanowiska: koordynator projektu

(Umowa o pracę na czas określony –na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 28.02.2023r.)

Projekt pn. „Miasto z sercem- wsparcie i aktywizacja seniorów”

 

Termin składania dokumentów do dnia 21 czerwca 2021 roku do godziny 12.00.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów w CAM „Nowolipie”

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

II. Charakterystyka pracy:

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostarczenie w trakcie trwania projektu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych. Do zadań koordynatora/koordynatorki należeć będzie:

 1. Organizacja, planowanie i realizacja wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi programu: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20  i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 1. Koordynowanie projektu (podejmowanie kluczowych dla realizacji projektu decyzji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, a także weryfikacja zgodności projektu z przyjętymi celami i utrzymanie założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych – zarządzanie strategiczne),
 2. Bieżące monitorowanie i nadzorowanie realizacji projektu oraz jego postępu rzeczowego i finansowego,
 3. Przygotowywanie planów wydatków i zamówień publicznych oraz nadzór nad ich realizacją,
 4. Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań w zakresie zlecania, wyboru i zakupu usług zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w porozumieniu z obsługą prawną i finansową projektu.
 5. Kontakt z wykonawcami zadań i usług oraz nadzór nad prawidłowością realizacji umów.
 6. Merytoryczna weryfikacja dokumentów projektowych i koordynacja korespondencji związanej z projektem.
 7. Monitorowanie dokumentów w zakresie: kosztów, wydatków ponoszonych w projekcie i  ich kwalifikowalności, osiągania wskaźników produktu i rezultatu, zgodnie z budżetem i harmonogramem projektu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmowanie niezbędnych działań mających na celu osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu.
 1. Bieżąca kontrola kwalifikowalności wydatków oraz jakości realizowanych zadań pod kątem osiągania założonych wskaźników.
 2. Ocena i odpowiedzialność za osiągnięcie rezultatów i celów projektu, prowadzenie rozliczeń częściowych projektu, końcowego rozliczenia finansowego i rzeczowego oraz sprawozdawczości projektu.
 1. Przygotowywanie wspólnie z księgowym projektu wniosków o płatność, sporządzanie Załączników do wniosków w wersji papierowej i elektronicznej oraz raportu końcowego oraz nadzór nad ich prawidłowym i terminowym składaniem w systemie SL2014.
 1. Kontrola wydatkowania środków, przygotowywanie i uzgadnianie z zamawiającym zmian w budżecie projektu i harmonogramie płatności.
 2. Przygotowanie procedur realizacji projektu oraz opracowanie wzorów dokumentacji związanej z realizacją projektu.
 3. Prowadzenie wszelkiej wymaganej dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz nadzorowanie kompletowania dokumentów projektu.
 4. Oznaczanie dokumentów logotypami zgodnie z wytycznymi programu IX, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20
 5. Wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie zleconych zadań.
 6. Stała współpraca z zespołem projektu odpowiadającym za realizację projektu, oraz innymi pracownikami CAM Nowolipie,
 7. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją projektu,
 1. Poddanie się kontroli oraz obecność podczas kontroli wewnętrznej i zewnętrznej projektu, w trakcie jego realizacji oraz po zakończeniu.
 2. Promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów poprzez prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, umową o dofinansowanie i wnioskiem, ewaluacja i monitoring projektu.
 1. Znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową.
 2. Inne polecenia służbowe zlecone przez Dyrektora Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

 III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do   wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

IV. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwo polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku Głównego specjalisty ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów – wykształcenie minimum wyższe I stopnia.
 7. Umiejętność przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, i/lub pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, i/lub wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
 8. Minimum 4 – letni staż pracy.
 9. Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy polegającej na przygotowywaniu, realizowaniu, rozliczaniu lub kontrolowaniu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz krajowych.
 10. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność.

V. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym.
 3. Certyfikat PRINCE 2
 4. Znajomość obszarów działalności Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”,
 5. Dobra znajomość podręcznika Wnioskodawcy i Beneficjenta dofinansowania programu: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20.
 6. Dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point oraz programów graficznych.
 7. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi, itp.,
 8. Doświadczenie w pracy w zakresie pomocy społecznej.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (data, własnoręczny podpis).
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (data, własnoręczny podpis).
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku główny specjalista ds. komunikacji i polityki społecznej (data, własnoręczny podpis).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy:
 10.  zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.
 11. Kandydat wyraża chęć uczestnictwa w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w CAM „Nowolipie”.,
 12. Kandydat wyraża chęć udziału w rozmowie rekrutacyjnej w trybie online.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych  – wymagane jeśli Kandydat wyraża chęć udziału w rekrutacji online lub w dokumentach aplikacyjnych przedstawia swój wizerunek lub inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Główny specjalista ds. koordynacji, realizacji i rozliczania projektów w CAM „Nowolipie””  lub  Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl; malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl lub złożyć poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie https://bip.cam.waw.pl/praca/glowny-specjalista-ds-koordynacji-realizacji-i-rozliczania-projektow/ do dnia 21 czerwca 2021 roku do godziny 12.00

VIII. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie www.bip.cam.waw.pl

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

CAM „Nowolipie” zastrzega sobie możliwość prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w trybie  online z wykorzystaniem komunikatora internetowego Zoom, w związku z czym zainteresowani Kandydaci proszeni są o podanie danych kontaktowych tj. adres e-mail w celu zrealizowania połączenia.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy i prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą przy ul. Nowolipie 25B w Warszawie.
 2. Administrator powołał w trybie art. 37 RODO inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@camnowolipie.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO- w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu Pracy (t.j.Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) i ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2019, poz. 1282).
 5. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów ( wskazanych w treści oświadczenia).
 6. Administrator informuje, że przy prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych w trybie online Pani/Pana dane osobowe mogą być:
 • dostępne dla dewelopera narzędzia, który może je przetwarzać we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: https://zoom-polska.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/
 • przekazywane do państw trzecich, zgodnie z polityka prywatności użytkowanego narzędzia,

Administrator informuje, że nie dokonuje nagrań, ani archiwizacji rozmów online.

 1. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu naboru, a w przypadku Pani/Pana zgody na udział w przyszłych rekrutacjach- przez okres 6 miesięcy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług  pocztowych, hostingu poczty elektronicznej czy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 3. Posiada Pan/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych ( art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania danych nieprawdziwych lub niekompletnych ( art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych ( art.17 RODO)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 1. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które dokonał Administrator przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać:
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@camnowolipie.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany w pkt 1
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Aplikuj na to stanowisko

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:
Data publikacji:2021-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:691