Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej

Opublikowano: 2021-03-10

Termin aplikowania: 2021-03-29

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w  Warszawie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  w CAM „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B 01-002 Warszawa
Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej  w Dziale Współpracy i Projektów Społecznych CAM „Nowolipie”

Termin składania dokumentów do dnia 29 marca 2021 roku do godziny 16.00.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w CAM „Nowolipie”

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Charakterystyka pracy:

 1. Przygotowywanie projektów wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego na obszarze m.st. Warszawy.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowywania i realizacji projektów na rzecz osób starszych i grup międzypokoleniowych.
 3. Przygotowywanie projektów społecznych na rzecz społeczności lokalnej ze szczególny uwzględnieniem osób starszych i działań międzypokoleniowych.
 4. Prowadzenie zleconych projektów społecznych, szczególnie związanych z rozwojem wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego: realizacja wskazanych zadań w projektach.
 5. Organizacja wydarzeń oraz kampanii informacyjnych aktywizujących osoby starsze poprzez wolontariat.
 6. Rozwój wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego na obszarze m.st. Warszawy.
 7. Realizacja działań mających na celu identyfikację i wsparcie lokalnych liderek i liderów wśród osób starszych.
 8. Nadzór nad prowadzeniem punktów informacyjnych wspierających osoby starsze w znalezieniu wolontariatu. Wsparcie w kontakcie osób starszych z organizatorami wolontariatu.
 9. Bieżący kontakt z seniorkami i seniorami odwiedzającymi Centrum oraz promocja idei wolontariatu wśród osób starszych, koordynacja wolontariatu w Centrum.
 10. Realizacja zadań w zakresie komunikacji zewnętrznej z mieszkankami i mieszkańcami, wspólnotami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: przygotowywanie projektów pism i materiałów informacyjnych; udzielanie informacji i prowadzenie korespondencji w zakresie działań Działu Współpracy i Projektów Społecznych.
 11. Współpraca z podmiotami promującymi międzypokoleniowość.
 12. Wykorzystanie infrastruktury Centrum oraz jego filii przeznaczonej na rozwijanie działalności liderów i liderek+ lokalnych oraz wolontariatu.
 13. Podejmowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.
 14. Wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o obowiązujące procedury wewnętrzne w Centrum.
 15. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z wykonaną pracą.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do   wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwo polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. komunikacji i polityki społecznej – wykształcenie minimum wyższe I stopnia pożądane psychologia, socjologia, polityka społeczne, nauki społeczne.
 7. znajomość przepisów prawa z obszaru dzielności pożytku publicznego i wolontariatu, pomocy społecznej, zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań.
 8. Umiejętność przygotowywania projektów do realizacji finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, i/lub pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej, i/lub wdrażania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
 9. Minimum 2 – letni staż pracy.
 10. Doświadczenie zawodowe 2 lata w obszarze animacji społecznej/ kultury/ pomocy społecznej/ koordynowania projektów społecznych.
 11. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (data, własnoręczny podpis).
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (data, własnoręczny podpis).
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej (data, własnoręczny podpis).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartychw ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202) (data, własnoręczny podpis).
 • Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko Inspektor ds. komunikacji i polityki społecznej w CAM „Nowolipie” lub  Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl; malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl lub złożyć poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie https://bip.cam.waw.pl/praca/inspektor-ds-komunikacji-i-polityki-spolecznej/ do dnia 29 marca 2021 roku do godziny 16.00

 

 • Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej senioralnej

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikuj na to stanowisko

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2021-03-10
Data publikacji:2021-03-10
Osoba sporządzająca dokument:Lech Uliasz
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:1236