Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej

Opublikowano: 2022-01-05

Termin aplikowania: 2022-01-28

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w  Warszawie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  w CAM „Nowolipie”, Nowolipie 25B 01-002 Warszawa.

Stanowisko: Podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej w Dziale Integracji Międzypokoleniowej CAM „Nowolipie”. 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej  w CAM „Nowolipie”

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

Charakterystyka pracy:

 Działania komunikacyjne w zakresie działalności CAM ,,Nowolipie”.

 1. Prowadzenie social mediów Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (Facebook i Instagram), pisanie oraz tworzenie podstawowych grafik.
 2. Współpraca przy administrowaniu strony internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej.
 3. Przygotowywanie materiałów informacyjnych.
 4. Udział w przygotowywaniu strategii komunikacji z odbiorcami oferty Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i seniorek.
 5. Współpraca w przygotowywaniu dokumentacji fotograficznej i filmowej oraz postprodukcji.
 6. Udział w realizacji działań o charakterze międzypokoleniowym – warsztatów artystycznych, zajęć antydyskryminacyjnych, wydarzeń, koncertów, pikników itp.
 7. Współpraca z pracownikami Centrum w zakresie wymiany informacji i podejmowania działań na rzecz ustalania kalendarza wydarzeń, ich organizacji i realizacji.
 8. Współpraca z instytucjami, partnerami działającymi wspólnie z Centrum na rzecz realizacji wydarzeń.
 9. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji związanej pracą działu: zapytania ofertowe, umowy, bieżące sprawy administracyjne.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do   wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwo polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 6. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku– wykształcenie wyższe lub średnie.
 7. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie zawodowe: do 1 roku w obszarze komunikacji i social mediów.
 8. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność, wysoka kultura osobista, posługiwanie się nienaganną polszczyzna, tzw. „lekkie pióro”, poczucie estetyki.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.
 2. Doświadczenie w obszarze przygotowywania projektów graficznych i video (nagrywanie i montaż).
 3. Doświadczenie w obszarze promocji projektów społecznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (data, własnoręczny podpis).
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (data, własnoręczny podpis).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202) (data, własnoręczny podpis).

Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko podinspektor ds. integracji międzypokoleniowej w CAM „Nowolipie” .lub  wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl; malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl do dnia 28.01.2022 do godziny 16.00.

Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej senioralnej.

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-05
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Romarowska
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Herbich
Liczba odwiedzin:185