Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Status prawny

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” działa na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy  nr LII/1267/2017 z 06 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej “Ośrodek Nowolipie”.

Centrum zostaje nadany statut stanowiący załącznik do uchwały.

STATUT CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „NOWOLIPIE”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, zwane dalej “Centrum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z
późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z
późn. zm.);
4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Centrum ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Nowolipie 25b. Dopuszcza się tworzenie filii Centrum na terenie m.st. Warszawy.

2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swojego działania i kompetencji.

3. Centrum jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie m.st. Warszawy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 2
Zakres działania Centrum

§ 3. W realizacji zadań Centrum współdziała w szczególności z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.

§ 4. Centrum opracowuje i realizuje programy i projekty z obszaru swojego działania, zgodne ze strategią rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy.

§ 5. Celem działania Centrum jest aktywizacja i integracja seniorów oraz integracja międzypokoleniowa.
§ 6. Do zadań Centrum należy:

1) diagnoza problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;

2) sieciowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej wspierającej aktywizację i integrację międzypokoleniową oraz usługi wsparcia w środowisku lokalnym;

3) propagowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;

4) propagowanie działań na rzecz pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie;

5) tworzenie przestrzeni dla rozwoju działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

6) tworzenie przestrzeni i możliwości rozwoju wolontariatu na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

7) wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji różnych środowisk seniorów;

8) identyfikowanie i wsparcie liderów lokalnych działających na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

9) świadczenie usług opiekuńczo-socjalnych;

10) informowanie i promowanie inicjatyw oraz działań na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

11) organizowanie oferty i usług dla seniorów odpowiadającej ich potrzebom i oczekiwaniom z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Centrum

§ 7. Centrum jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna Centrum

§ 9. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor.

2. Dyrektor może kierować Centrum przy pomocy zastępców.

3. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem.

4. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Centrum pracowników.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Centrum, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 10. Organizację Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2020-07-23
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Jan Nowak
Osoba wprowadzająca dokument:Sebastian Kopiczko
Liczba odwiedzin:121