Niedziela, 5 grudnia 2021

Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Animator do prowadzenie działań animacyjnych ze społecznością lokalną

Opublikowano: 2021-02-12

Termin składania ofert: 2021-02-23

Rodzaj: Usługi

Orientacyjna wartość:

Wynik rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania polegającego na:

prowadzeniu działań animacyjnych ze społecznością lokalną,

Zamawiający powierzył wykonanie zamówienia Pani Aleksandrze Domaradzkiej.

Uzasadnienie:

Pani Aleksandra Domaradzka spełniła zawarte w zapytaniu ofertowym warunki i otrzymała maksymalną ilość punktów w podanych kryteriach.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Prowadzenie działań animacyjnych w Kamienicy Międzypokoleniowej przy ul. Stalowej 29, w działającej w niej Klubokawiarni międzypokoleniowej oraz wśród społeczności lokalnej sąsiadującej z kamienicą na warszawskiej Pradze Północ. Działania mają na celu wspieranie integracji mieszkańców kamienicy, rozwój więzi międzyludzkich, wykraczających poza kręgi rodzinne, łączenie różnych pokoleń, tworzenie i wzmacnianie wspólnoty mieszkańców, wzmacnianie działań samopomocowych, wspierających mieszkańców w codziennym funkcjonowaniu, wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń. Kamienica międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to pierwszy w Warszawie projekt mieszkaniowy skierowany zarówno do osób starszych, jak i do młodych mieszkańców Warszawy.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Kamienica Międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Jest to 5 kondygnacyjny budynek. Na piętrach I-III znajduje się łącznie 12 mieszkań. Na ostatnich dwóch kondygnacjach znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci.

Kawiarnia międzypokoleniowa będzie pełnić funkcję miejsca integracji międzypokoleniowej, służyć zarówno mieszkańcom kamienicy jak i mieszkańcom sąsiedztwa, w szczególności osobom starszym, a także organizacjom pozarządowym, lokalnym liderom itd. Klubokawiarnia będzie posiadać cechy miejsca aktywności lokalnej.

Osoba zatrudniona na stanowisku animatora będzie miała za zadanie:

 • Zapoznać się z przeprowadzonymi badaniami i rekomendacjami dot. pracy Klubokawiarni i zaprojektowaną usługą/service design;
 • Nawiązać kontakt z mieszkańcami kamienicy, zbadać potrzeby mieszkańców, przygotować listy pomysłów i rekomendacji do realizacji w Klubokawiarni oraz przestrzeni kamienicy w 2021 r. Reagowanie na potrzeby mieszkańców;
 • Wspierać integrację mieszkańców kamienicy;
 • Nawiązać kontakt ze środowiskiem lokalnym: lokalnymi liderami, instytucjami, sąsiadami, przedsiębiorcami, artystami itd. Zbadać potrzeby środowiska lokalnego i przygotować listę pomysłów i rekomendacji do realizacji w 2021 r.;
 • Przygotować plan pracy z mieszkańcami oraz ze środowiskiem lokalnym, na bieżąco weryfikować plan pracy;
 • Stworzyć wraz z mieszkańcami i sąsiadami ofertę działania Klubokawiarni Międzypokoleniowej,
 • Wspierać mieszkańców Kamienicy oraz sąsiadów, ngo i inne osoby w realizacji pomysłów, projektów, inicjatyw, działań np. o charakterze senioralnym, międzypokoleniowym, związanych z rozwijaniem hobby, wynikających z potrzeb społeczności lokalnej itd. Działania powinny być realizowane w Klubokawiarni, w przestrzeni Kamienicy Międzypokoleniowej, oraz w innych miejscach Dzielnicy Praga Północ;
 • Inicjować powstawanie grup hobbystycznych, sąsiedzkich, inicjatywnych;
 • Utrzymać stały kontakt z mieszkańcami Kamienicy Międzypokoleniowej, sąsiadami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami i aktywistami oraz instytucjami miejskimi;
 • Współpracować z pracownikami merytorycznymi Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Planować i realizować działania, prowadzić sprawozdawczość z realizacji działań, uczestniczyć w spotkaniach zespołu w CAM Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b;
 • Przygotowywać materiały oraz teksty promujące działania prowadzone w Kamienicy Międzypokoleniowej i sąsiedztwie, które będą publikowane na www, i w mediach społecznościowych, CAM Nowolipie;
 • Promować ideę współpracy sąsiedzkiej;
 • Przygotować raport z realizacji działań, zawierający dane o liczbie wydarzeń, inicjatyw, osób uczestniczących, napotkanych problemach itd.;
 • Prowadzić dokumentację niezbędną do realizacji inicjatyw sąsiedzkich np.: listy obecności, oświadczenia uczestników dot. przekazania praw do wizerunku, RODO, inne.

Liczba godzin pracy animatora będzie uzależniona od potrzeb, możliwości zaangażowania się w pracę z mieszkańcami i możliwości funkcjonowania Kawiarni w związku z epidemią. Założono przedziały czasowe pracy animatora w ujęciu kwartalnym:

Marzec 2021 r. – do 10 godz. tygodniowo – do 45 godzin w miesiącu,

II – IV kwartał 2021 r. – do 30 godz. w tygodniu, co daje do 130 godzin miesięcznie w okresie kwiecień-grudzień.

Planowany czas pracy animatora może zmieniać się w zależności od rozwoju pandemii oraz wprowadzanych przez rząd lub m.st. Warszawę obostrzeń, i będzie weryfikowane na bieżąco. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby godzin.

W ofercie prosimy o podanie kwoty wynagrodzenia za 130 godz. pracy animatora.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca powinien spełniać poniższe wymagania:

Warunki niezbędne:

 1. Minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie budowania więzi sąsiedzkich i aktywizacji mieszkańców w różnym wieku.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, animacja kultury lub pokrewne.

Kandydat na animatora powinien posiadać następujące kompetencje:

 • umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy rożnymi osobami i podmiotami,
 • umiejętność diagnozowania środowiska lokalnego,
 • umiejętność facylitowania procesów grupowych,
 • umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
 • znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
 • wiedza nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój kompetencji społeczności lokalnej w kierunku wspierającej się wspólnoty sąsiedzkiej.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami i realizacji projektów międzypokoleniowych.

 1. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • Życiorys – CV,
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko animatora.”
 1. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:

 • Cena brutto oferty – 60%.

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „cena brutto” wg wzoru:

Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
Liczba punktów =  ————————————————————————-x 60%
cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 • Doświadczenie i wiedza – 40%, (1 rekomendacja = 10 pkt.)

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie i wiedza”.

Doświadczenie i wiedza Oferenta będą ocenione na podstawie rekomendacji wydanych przez instytucję publiczną lub organizację pozarządową w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym minimum jednej rekomendacji wydanej przez instytucję publiczną lub organizację pozarządową w zakresie pracy z seniorami i w realizacji projektów międzypokoleniowych.

*Przez projekty międzypokoleniowe rozumiemy projekty, i różnego rodzaju działania, w których jednymi z podmiotów aktywnie włączających się w kreowanie i realizację projektu oraz jego odbiorcami są seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia.

Przykłady projektów międzypokoleniowych realizowanych przez CAM Nowolipie: https://cam.waw.pl/miedzypokoleniowo/

 

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w obydwu kryteriach, przy założeniu, że 1 % = 1 pkt.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

TRYB i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy urszula.herbich@camnowolipie.pl  do dnia 23.02.2021 r. do godz. 12.00 (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum,
 2. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 3. Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 4. Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych U. 2018 poz. 1000, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r.). Wykonawca oświadczy, że zapoznał się z załączoną Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody,
 5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem danych osób fizycznych – Oferentów/ Wykonawców jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą przy ul. Nowolipie 25 B w Warszawie.
 2. Administrator w trybie art. 37 RODO powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@camnowolipie.pl
 3. Dane osobowe Oferenta/ Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ( art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Ponadto Administrator z uwagi na przedmiot zamówienia przetwarza dane, o których mowa w art. 10 RODO – dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają powierzone przez Administratora dane tj. Prezydent m.st. Warszawy w związku z realizacją zobowiązania z tytułu obsługi jednostek miejskich m.st. Warszawy przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy w zakresie jednego numeru NIP 525-22-48-481, dostawcy usług takich jak hosting poczty elektronicznej i strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne/ doradcze, obsługę IT.
 1. Dane osobowe Oferenta/ Wykonawcy wybranego do realizacji usługi będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane pozostałych oferentów będą przechowywane przez okres 5 lat.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Oferent/Wykonawca posiada:
 3. a) prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 4. b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Oferent/Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Oferent/Wykonawca przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
 7. Dane Oferenta/Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane stosownie do art. 22 RODO.

 

 

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2021-02-12
Data publikacji:2021-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Herbich
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Herbich
Liczba odwiedzin:0