Niedziela, 5 grudnia 2021

Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych z zakresu uczenia (d)o starości w trybie stacjonarnym i on-line

Opublikowano: 2021-02-11

Termin składania ofert: 2021-03-08

Rodzaj: Usługi

Orientacyjna wartość:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych z zakresu uczenia (d)o starości w trybie stacjonarnym i on-line. Lekcje powinny być dostosowane do kategorii wiekowych odbiorców: uczniów szkół podstawowych klas 6-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Działania są częścią programu mającego na celu uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych, pogłębianie dialogu międzypokoleniowego, a także walkę z dyskryminacją ze względu na wiek. Ideą uczenia do starości jest przybliżenie zagadnień związanych z procesami, jakie zachodzą podczas starzenia się. Uczestnik zajęć powinien poznać zmiany fizyczne oraz psychiczne zachodzące w okresie starości. Udział w szkoleniach ma przyczynić się do podniesienia świadomości na temat starzenia się, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych, jak również pogłębiania relacji międzypokoleniowych.

 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 • Przygotowanie minimum dwóch scenariuszy zajęć z zakresu uczenia (d)o starości przystosowanych do grupy odbiorców: uczniów 6-8 klasy szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w trybie stacjonarnym oraz online.
 • Godzina zajęć powinna trwać 45-60 min..
 • Wykonawca powinien przeprowadzić max. 15 godzin zajęć miesięcznie.
 • Zapisy na zajęcia będzie prowadził pracownik Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
 • Zajęcia odbywać się będą na terenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”, w szkołach lub przy pomocy platformy umożliwiającej łączenie się on-line.
 • Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie pozostawał w stałej współpracy z Zamawiającym w celu informowania o pojawiających się problemach i innych istotnych kwestiach dla realizacji zamówienia,
 • Wykonawca będzie prowadził dokumentację realizacji umowy w postaci wypełnionych ankiet ewaluacyjnych przygotowanych przez Zamawiającego. Ankietę wypełnia opiekun grupy szkolnej oraz uczestnicy po każdych przeprowadzonych przez Wykonawcę zajęciach.
 • Wszelkie koszty dojazdu na zajęcia ponosi wyłącznie Wykonawca.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 • Minimum dwuletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży poparte minimum dwiema rekomendacjami wydanymi przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych,
 • Wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane kierunki: pedagogika, animacja kultury lub pokrewne potwierdzone kopią dyplomu,
 • Życiorys – CV,
 • Opis koncepcji 60-minutowych zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu uczenia (d)o starości, zawierający propozycję form aktywizujących, pomocy dydaktycznych, a także narzędzi informatycznych w przypadku zajęć on-line. Opis nie powinien przekraczać 1800 znaków ze spacjami.
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, z dostępem ograniczonym.
 • Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do realizacji zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

cena: 60  %

doświadczenie i wiedza: 40 %

1). Jeżeli zamawiający przewidział kilka kryteriów oceny ofert, to wówczas za każde z kryteriów przyznaje punkty według wag każdego z kryteriów i oblicza łączną punktację.

Cena łączna za wykonanie usługi  najniższej oferty
Liczba punktów =  ————————————————————————-x 60%
cena łączna za wykonanie usługi badanej oferty

 

2). Doświadczenie i wiedza – 40%;

Komisja przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „doświadczenie i wiedza”.

Doświadczenie i wiedza Oferenta będą ocenione na podstawie:

a. Minimum dwóch rekomendacji wydanych przez instytucję publiczną lub organizację pozarządową w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych (20 %).

b. Opis koncepcji zajęć – przekazanie tematu głównego, poprawność merytoryczna, innowacyjność (20 %).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia 15.03.2021 r. do dnia  15.12.2021 r.

TRYB i TERMIN SKŁADANIA OFERT:

a. oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b. ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.romanowska@camnowolipie.pl do dnia 8.03.2021 r. do godz. 16:00 (pliki stanowiące załączniki nie mogą przekraczać łącznie 10 MB).

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 • w przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum, na podstawie Umowy konsorcjum,
 • Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 45 dni od dnia ogłoszenia informacji
  o  wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zostanie zawarte w projekcie umowy.
 • Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych U. 2018 poz. 1000, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
  z 04.05.2016 r.).
 •  Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu
  w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem danych osób fizycznych – Oferentów/ Wykonawców jest Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” z siedzibą przy ul. Nowolipie 25 B w Warszawie.
 2. Administrator w trybie art. 37 RODO powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@camnowolipie.pl
 3. Dane osobowe Oferenta/ Wykonawcy przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ( art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Ponadto Administrator z uwagi na przedmiot zamówienia przetwarza dane, o których mowa w art. 10 RODO – dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa, w związku z realizacją obowiązków prawnych określonych w ustawie z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają powierzone przez Administratora dane tj. Prezydent m.st. Warszawy w związku z realizacją zobowiązania z tytułu obsługi jednostek miejskich m.st. Warszawy przez Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy w zakresie jednego numeru NIP 525-22-48-481, dostawcy usług takich jak hosting poczty elektronicznej i strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne/ doradcze, obsługę IT.
 1. Dane osobowe Oferenta/ Wykonawcy wybranego do realizacji usługi będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane pozostałych oferentów będą przechowywane przez okres 5 lat.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Oferent/Wykonawca posiada:
 3. a) prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 4. b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Oferent/Wykonawca w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Oferent/Wykonawca przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
 7. Dane Oferenta/Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane stosownie do art. 22 RODO.
Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2021-02-11
Data publikacji:2021-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Romarowska
Osoba wprowadzająca dokument:Urszula Herbich
Liczba odwiedzin:0