Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Zasady funkcjonowania

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, zwane dalej “Centrum” działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z
późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,
z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z
późn. zm.);

4) Statutu Centrum stanowiącego Załącznik do uchwały nr LII/1267/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawyz dnia 6 lipca 2017 r.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swojego działania i kompetencji.

Centrum jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie m.st. Warszawy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Funkcjonowanie Centrum  opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Centrum są działy oraz jednoosobowe
i wieloosobowe stanowiska pracy.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, o ustalonych symbolach kancelaryjnych:

Dział Administracyjno-Gospodarczy – DAG

Dział Integracji Międzypokoleniowej – DIM

Dział Aktywizacji i Wsparcia Seniorów  – DAiWS

Dział Księgowości i Finansów – DKiF

Dział Współpracy i Projektów Społeczncyh – DWiPS

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

 

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Lech Uliasz
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:100