Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Deklaracja dostępności

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jabłońska, katarzyna.jabłońska@camnowolipie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +22 838 34 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie”, Nowolipie 25B 01-002 Warszawa

Dojazd do siedziby CAM “Nowolipie”:

 1. W odległości około 150 metrów od wejścia głównego CAM “Nowolipie” znajduje się przystanek autobusowy ZTM Nowolipie
 2. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego CAM “Nowolipie” znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Kino Femina (dostęp przez  ul. Nowolipie i Al. Jana Pawła II bez konieczności pokonywania schodów)
 3. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego CAM “Nowolipie” znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe ZTM Wola Ratusz.
 4. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku prowadzi pochylnia wjazdowa Nachylenie oraz szerokość biegu pochylni jest odpowiednia.
 2. Przestrzeń manewrowa przed początkiem pochylni została zachowana, Pochylnię wyposażono w obustronnie w poręcze na odpowiednich wysokościach.
 3. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
 4. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone.
 5. Budynek ma zapewnioną dostępności części pomieszczeń sanitarnych (na każdym piętrze jedna toaleta w pełni dostępna  oraz na pierwszym piętrze dostępny prysznic).
 6. Ściany, podłogi, stolarka jak i wyposażenie obiektu np. stoły/ krzesła mają niezapewnione kontrastowe zestawienia.
 7. Numeracja drzwi wyraźna, duża, kontrastowa uzupełniona numeracją brajlowską.
 8. Podnośnik (przednia część obiektu) oraz winda (tylna część obiektu) zapewniają dostęp na każdą kondygnację obiektu.
 9. Podnośnik i winda mają zapewnione odpowiednie wymiary, przyciski znajdują się na właściwych wysokościach.
 10. W przypadku podnośnika otwieranie samodzielnie drzwi może sprawiać kłopot – są ciężkie.
 11. Winda umożliwia samodzielne korzystanie osobie poruszającej się na wózku.
 12. Przed windą i podnośnikiem zapewniono wystarczająca przestrzeń manewrową.
 13. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. W każdej z nich jeden bieg schodów nie przekracza 17 stopni. Schody nie maja nosków, są oznaczone kontrastowo.
 14. Obustronne poręcze na klatkach schodowych.
 15. Wyraźna kolorystyka poszczególnych pięter budynku pozwalająca zorientować się w przestrzeni (każde z pięter ma swój kolor).
 16. Kolorowe framugi drzwi pozwalające dobrze zidentyfikować wejścia.
 17. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
 18. Okna w drzwiach do pomieszczeń mają przeszklenia, które pozwalają osobom niesłyszącym mieć wgląd do nich.
 19. Uchwyty w wielu pomieszczeniach (klubokawiarnia, przestrzeń wspólna, toalety, sala warsztatowa, sala komputerowa) na kule dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
 20. Możliwość zawracania na końcach korytarza dla osób poruszających się na wózkach (systemy manewrowe).
 21. Pętle indukcyjne w sali komputerowej oraz w klubokawiarni.
 22. Istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia z klubokawiarni, sali rekreacyjnej, sali komputerowej na taras, również dla osób poruszających się na wózkach.
 23. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

 1. Portierzy pracujący  w wejściu do budynku.
 2. Pracownik Punktu Informacji Senioralnej.
 3. Pracownicy socjalni.
 4. Pracownicy CAM napotkani w budynku i poproszeni o udzielenie informacji lub pomocy w poruszaniu się po budynku.

Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. Możliwość korzystania z tłumacza PJM online.
 3. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48 792 244 421
 4. W klubokawiarni oraz pracowni komputerowej dostępne są pętle indukcyjne.
 5. Na stronie internetowej www.cam.waw.pl  znajduje się informacja o Centrum w Polskim Języku Migowym

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

 1. Na każdej kondygnacji dostępna jest jedna toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Dodatkowo toaleta na pierwszym piętrze posiada prysznic dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ulicy Nowolipie w odległości około 50 metrów od wejścia do budynku.
 2. Najbliższe miejsca dla osób z niepełnosprawnością usytuowane są przy Al. Jana Pawła II w odległości około 300 metrów od wejścia do budynku.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.