Niedziela, 5 grudnia 2021

Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Opublikowano: 2021-02-12

Termin aplikowania: 2021-03-12

Dyrektor Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w  Warszawie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze  w CAM „Nowolipie”
ul. Nowolipie 25B 01-002 Warszawa

Specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym CAM „Nowolipie”

Termin składania dokumentów do dnia  12.03. 2021 roku.

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych w CAM „Nowolipie”

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko

Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 1. Charakterystyka pracy:
 1. Wykonywanie zadań związanych z zakupami usług i towarów dla CAM w oparciu
  o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
  i wewnętrzne procedury.
 2. Przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SWZ, publikacja ogłoszeń, weryfikacja i ocena składanych ofert, przekazywanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp. ),
 3.  Przygotowanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2. ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4.  Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i jego publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 5. Monitorowanie rezultatów zapytań ofertowe i uzgadnianie z Działem Księgowości wydatków budżetowych na realizację zadań;
 6.  Prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków będącymi w zarządzaniu CAM;
 7. Nadzór nad realizacją okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego budynków oraz umów na przeglądy konserwacyjne;
 8. Ustalanie terminów przeglądów budynków zgodnie z prawem budowlanym;
 9. Przygotowywanie umów eksploatacyjnych/zakupowych/usługowych z wykonawcami oraz nadzór nad realizacją tych umów;
 10. Utrzymanie należytego stanu BHP i P. poż.;
 11. Sporządzanie planów zakupów, sprawozdań;
 12. Możliwa praca w programie Vulcan inwentarz;
 13. Realizowane na stanowisku zadania wymagają komunikatywność, dyskrecji, konsekwencji, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność interpretacji przepisów prawa.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku CAM. Bezpieczne warunki pracy. Wejście do budynku dostosowane do   wózków inwalidzkich. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, prowadzeniem rozmów telefonicznych. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwo polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 7. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych – wykształcenie minimum wyższe I stopnia pożądane administracja, zarządzanie, prawo.
 8. znajomość przepisów prawa z obszaru prawa budowlanego, zamówień publicznych,
  w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań, umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 9. Minimum 3 – letni staż pracy.
 10. Doświadczenie zawodowe 3 lata w obszarze administracji.
 11. Wymagane kompetencje: identyfikacja z jednostką, komunikacja, samodzielność, sumienność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 2. Życiorys – curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone za zgodność z oryginałem.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (data, własnoręczny podpis).
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (data, własnoręczny podpis).
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych (data, własnoręczny podpis).
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) poświadczona za zgodność z oryginałem.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182)
  i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202) (data, własnoręczny podpis).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VI w sekretariacie CAM „Nowolipie” Warszawa ul. Nowolipie 25B w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych w CAM „Nowolipie” lub  wymagane dokumenty (skany) prosimy przesyłać mailem na adres: nowolipie@camnowolipie.pl; malgorzata.kuchcinska@camnowolipie.pl do dnia 12 marca 2021 r.do godziny 16.00

 

VIII. Pozostałe zobowiązania:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej senioralnej

Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2021-02-12
Data publikacji:2021-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kuchcińska
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:140